Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-24
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/11767/19/546]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWE ARE DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WIERZBOWA nr domu 46 nr lokalu 48 kod pocztowy 90-133 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.04.2019 R., NOTARIUSZ ANNA SEJDAK KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP. A NR 4631/20192019-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCERKASKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaBARTOSZ TOMASZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.300,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROCZYŃSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaBARTOSZ BRONISŁAW2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.850,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGADOWSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.850,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego45000,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCERKASKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaBARTOSZ TOMASZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROCZYŃSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaBARTOSZ BRONISŁAW2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGADOWSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2019-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2019-05-24 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-05-24 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2019-05-24 do dziś
486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2019-05-24 do dziś
586 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2019-05-24 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-24 do dziś
786 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2019-05-24 do dziś
832 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2019-05-24 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów