STUDIO REKLAMY MILLENIUM SPÓŁKA JAWNA MATEUSZ WORSA, PIOTR LACHOWSKI

Stan na dzień 2020-06-26 godz. 22:53:40
Numer KRS: 0000787601
Numer REGON: 383448666
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-24
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/7652/19/538]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTUDIO REKLAMY MILLENIUM SPÓŁKA JAWNA MATEUSZ WORSA, PIOTR LACHOWSKI2019-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2019-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. JANA KOCHANOWSKIEGO nr domu 22 kod pocztowy 35-201 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.04.2019 R., ZAWARTO UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ2019-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHOWSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaPIOTR BARTOSZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORSA2019-05-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE. USTANOWIENIE PROKURY WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, ALE ODWOŁAĆ PROKURĘ MOŻE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO. DO PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, KWITOWANIA ODBIORU GOTÓWKI LUB TOWARÓW, JAK RÓWNIEŻ DOKONYWANIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO. CZYNNOŚCI RODZĄCE ZOBOWIĄZANIA W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) NIE NALEŻĄ DO ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI.2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORSA2019-05-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHOWSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaPIOTR BARTOSZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2019-05-24 do dziś
214 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2019-05-24 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2019-05-24 do dziś
418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2019-05-24 do dziś
518 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2019-05-24 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-05-24 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-24 do dziś
847 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-24 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów