ENERGETYKA I BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000787583
Numer REGON: 383449520
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-05-25
Sygnatura akt[RDF/202048/20/393]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYKA I BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica AL. GRUNWALDZKA nr domu 56 nr lokalu 202 kod pocztowy 80-241 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.04.2019 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ RAFAŁA KAPKOWSKIEGO UL. GARNCARSKA 10/16 LOK.3, 80-894 GDAŃSK NR REPERTORIUM A NR 2274/2019, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 17.05.2019 ROKU W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, Z DNIA 17.05.2019 ROKU, REPERTORIUM A NR 2901/2019, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ KAPKOWSKI, UL. GARNCARSKA 10/16C LOK.3 W GDAŃSKU ZMIENIONO §16, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2019-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZILEŃSKA2019-05-24 do dziś
2. ImionaPAULINA2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH2019-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZILEŃSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁOTYCH2019-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2019-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZILEŃSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDZILEŃSKA2019-07-01 do dziś
2. ImionaPAULINA2019-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-07-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2019-05-24 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-05-24 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-05-24 do dziś
452 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2019-05-24 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-05-24 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-05-24 do dziś
727 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2019-05-24 do dziś
846 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2019-05-24 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.05.2020 okres OD 04.04.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.04.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.04.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów