ENFORMATIC SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000787396
Numer REGON: 383440788
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-06-03
Sygnatura akt[RDF/204684/20/552]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENFORMATIC SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2019-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. MIESZKA I nr domu 73B kod pocztowy 35-303 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2019-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki18 KWIETNIA 2019R. NOTARIUSZ JUSTYNA ŁUKASIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE REP. A NR 770/ 20192019-05-24 do dziś
231.12.2019 R., REP. A NR 1978/2019, NOTARIUSZ BOGUSŁAW KOBISZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE; PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA PAR. 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2020-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2019-05-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA ZOSTAŁA ZAWIĄZANA W WYNIKU PODZIAŁU PRZEZ WYDZIELENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: ENFORMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XII WYDZIAŁGOSPODARCZY KRS POD NR. 0000146608 (ADRES: 35-303 RZESZÓW UL. MIESZKA I 37 LOK. A NIP: 8133297173, REGON: 691695432)POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘSCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ STANOWIĄCEGO ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA, W OPARCIU O ART. 529 PAR. 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2019R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ENFORMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE W SPRAWIE PODZIAŁU PRZEZ WYDZIELENIE, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 8.04.2019R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JUSTYNĘ ŁUKASIK W KANCELARII NOTARIALNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 25/2, 25 -025 RZESZÓW, REP. A NR 765/20192019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ENFORMATIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2019-05-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-05-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000146608 2019-05-24 do dziś
5. Numer REGON6916954322019-05-24 do dziś
6. Numer NIP81332971732019-05-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASKA2019-05-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŚLANKA2019-05-24 do dziś
2. ImionaBARTOSZ GRZEGORZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWARGA2020-04-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ DANIEL2020-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ2020-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2020-04-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2020-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ2020-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 ZŁ2020-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA ICH W IMIENIU SPÓŁKI SA UPOWAŻNIENIE: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWARGA2019-10-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ DANIEL2019-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2019-10-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2019-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŚLANKA2019-05-24 do dziś
2. ImionaBARTOSZ GRZEGORZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-05-24 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-05-24 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-05-24 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-05-24 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-05-24 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-05-24 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-05-24 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-05-24 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.06.2020 okres OD 24.05.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.05.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.05.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów