Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-24
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/12643/19/270]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2019-05-24 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE FORT VA2019-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica OS. STEFANA BATOREGO nr domu 17 nr lokalu 15 kod pocztowy 60-687 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115 KWIETNIA 2019 R.2019-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA POZNANIA2019-05-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD STOWARZYSZENIA2019-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIENI SĄ PREZES SAMODZIELNIE LUB SEKRETARZ I SKARBNIK, PRZY CZYM SEKRETARZ ORAZ SKARBNIK STOWARZYSZENIA MUSZĄ DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE.2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOSKOWSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EMIL2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2019-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFAŃSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaKAJETAN2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2019-05-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZEFCZAK2019-05-24 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN TOMASZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŚKOWIAK2019-05-24 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIK2019-05-24 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZAK2019-05-24 do dziś
2. ImionaBARTOSZ KAZIMIERZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy191 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2019-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy191 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2019-05-24 do dziś
292 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2019-05-24 do dziś
393 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-05-24 do dziś
493 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2019-05-24 do dziś
593 19 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2019-05-24 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2019-05-24 do dziś
781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-05-24 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELAMI STOWARZYSZENIA SĄ: A)REWITALIZACJA FORTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD TWIERDZY POZNAŃ; B)INICJOWANIE I WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI BUDOWLI POFORTECZNYCH ORAZ MAJĄCYCH ZA CEL ZABEZPIECZENIE PRZYSZŁEGO FINANSOWANIA STOWARZYSZENIA; C)INTEGRACJA LUDZI, INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ REWITALIZACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH; D)PROPAGOWANIE I UPOWSZECHNIANIE WIEDZY NA TEMAT HISTORII TWIERDZY POZNAŃ; E)WSPIERANIE ŻYCIA KULTURALNEGO W MIEŚCIE POZNANIU; F)DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA W ZAKRESIE WYZNACZONYM PRZEZ DECYZJE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.2019-05-24 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów