Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-24
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-09-24
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/55393/19/813]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKIWI JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC KONESERA nr domu 9 kod pocztowy 03-736 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.05.2019 R., NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3715/2019.2019-05-24 do dziś
230.05.2019R., REP. A NR 4544/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2019-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2019-05-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleKIWI JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI (SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA) POWSTAŁA W WYNIKU PRZENIESIENIA NA TĘ SPÓŁKĘ CZĘŚCI MAJĄTKU ABSOLVENT. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA DZIELONA) W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, W ZAMIAN ZA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ WYDANE DOTYCHCZASOWYM WSPÓLNIKOM SPÓŁKI DZIELONEJ (PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH), NA PODSTAWIE: UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ABSOLVENT.PL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 MAJA 2019 ROKU ORAZ UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW KIWI JOBS SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 MAJA 2019 ROKU.2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2019-05-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-05-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000447104 2019-05-24 do dziś
5. Numer REGON1462704912019-05-24 do dziś
6. Numer NIP52136362042019-05-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODLEWSKA2019-05-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały721 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.050,00 ZŁOTYCH2019-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIEGAND2019-05-24 do dziś
2. ImionaDOMINIK FRANCISZEK2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały713 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.650,00 ZŁOTYCH2019-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUDENOL TRADING & INVESTMENTS LIMITED2019-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały415 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.750,00 ZŁOTYCH2019-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJKM INVESTMENTS LIMITED2019-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały556 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.800,00 ZŁOTYCH2019-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-24 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLX GLOBAL B.V.2019-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3048 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 152.400,00 ZŁOTYCH2019-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego272650,00 ZŁ2019-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODLEWSKA2019-05-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoURBAŃCZYK2019-06-27 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIUSZ2019-06-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-27 do dziś
21. NazwiskoMALEWSKI2019-06-27 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-06-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-27 do dziś
31. NazwiskoBAGIŃSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-05-24 do dziś
258 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2019-05-24 do dziś
362 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-05-24 do dziś
463 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-05-24 do dziś
573 1 REKLAMA2019-05-24 do dziś
673 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-05-24 do dziś
778 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-05-24 do dziś
878 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-05-24 do dziś
978 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów