Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-27
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/33448/19/158]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2019-05-27 do dziś
3. NazwaVIA SMS GROUP AS (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE2019-05-27 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejVIA SMS GROUP AKCIJU SABIEDRIBA2019-05-27 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoLATVIJAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTRS 40003901472 RIGAS REGIONA INFORMACIJAS NODALA2019-05-27 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOG————2019-05-27 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-27 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-05-27 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 123A kod pocztowy 02-017 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-05-27 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj ŁOTWA jednostka podziału terytorialnego REGION RYGI miejscowość RYGA ulica JANVARA IELA nr domu 3 nr lokalu kod pocztowy LV-1050 poczta RYGA 2019-05-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2019-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASOVICKIS2019-05-27 do dziś
2. ImionaGEORGIJS2019-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentujacymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERSTJUKOVS2019-05-27 do dziś
2. ImionaDENISS2019-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentujacymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAPKOVSKIS2019-05-27 do dziś
2. ImionaEDUARDS2019-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentujacymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVIGULIS2019-05-27 do dziś
2. ImionaNORMUNDS2019-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIEKSTINS2019-05-27 do dziś
2. ImionaANDRIS2019-05-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISENKO2019-05-27 do dziś
2. ImionaANNA2019-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoLAPKOVSKIS2019-05-27 do dziś
2. ImionaEDUARDS2019-05-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-05-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-05-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-05-27 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-05-27 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów