Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-24
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/24998/19/332]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-05-24 do dziś
3. NazwaFUNDACJA SPORTOWY ROZWÓJ2019-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SARMACKA nr domu 4B nr lokalu 37 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.04.2019 R.2019-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER SPORTU I TURYSTYKI PREZYDENT M. ST. WARSZAWY2019-05-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2019-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA FUNDACJI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOK2019-05-24 do dziś
2. ImionaADAM2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2019-05-24 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-05-24 do dziś
273 1 REKLAMA2019-05-24 do dziś
377 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI SPORTU WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH; 2. PROWADZENIE WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W BADMINTONIE; 3. PROPAGOWANIE I UPOWSZECHNIANIE ZDROWEGO I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH; 4. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM W TYM Z ZAKRESU PROFILAKTYKI PROZDROWOTNEJ, KULTURY FIZYCZNEJ I ROZWOJU SPORTOWEGO; 5. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ NAUKI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; 6. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ORGANIZACJĘ WYPOCZYNKU DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH; 7. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ZAPOBIEGANIA WSZELKIM PRZEJAWOM PATOLOGII SPOŁECZNYCH, W TYM ALKOHOLIZMOWI, NARKOMANII I WYZYSKOWI SPOŁECZNEMU; 8. UDZIELANIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY MATERIALNEJ I NIEMATERIALNEJ MŁODYM SPORTOWCOM; 9. PROMOCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ; 10. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY SPORTOWCAMI I NAUKOWCAMI; 11. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ BUDOWY I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W TYM BAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH; 12. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI KLUBÓW I ORGANIZACJI SPORTOWYCH; 13. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.2019-05-24 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów