INCEPTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-08-23 godz. 13:24:43
Numer KRS: 0000784915

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-06-19
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/21063/19/242]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINCEPTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica AL. GEN. JÓZEFA HALLERA nr domu 182 nr lokalu 1 kod pocztowy 53-203 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-05-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INCEPTI.PL2019-05-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INCEPTI.PL2019-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.04.2019 R.2019-05-07 do dziś
230.05.2019 R., NOTARIUSZ AGATA GOLIŃCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1/1, REP. A NR 4962/2019, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 I 15 I W TO MIEJSCE WPISANO NOWĄ TREŚĆ §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 I 15 UMOWY SPÓŁKI.2019-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINCEPTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0211762922019-05-07 do dziś
4. Numer KRS0000347660 2019-05-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINCEPTI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0214212022019-05-07 do dziś
4. Numer KRS0000589302 2019-05-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000.000 ZŁ (TRZY MILIONY ZŁOTYCH)2019-06-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.001.000 ZŁ (TRZY MILIONY JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2019-06-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2019-05-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-07 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego3.000.000 ZŁ (TRZY MILIONY ZŁOTYCH)2019-06-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMARNICKA2019-06-19 do dziś
2. ImionaJOLANTA ALDONA2019-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2019-06-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2019-06-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2019-06-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINCEPTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0211762922019-05-07 do dziś
4. Numer KRS0000347660 2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-05-07 do dziś
241 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-05-07 do dziś
342 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2019-05-07 do dziś
442 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2019-05-07 do dziś
542 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-05-07 do dziś
643 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-05-07 do dziś
743 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-05-07 do dziś
843 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-05-07 do dziś
943 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów