Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-06
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/6467/19/591]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJS -BUD SPÓŁKA JAWNA JAKUB SUDOŁ, TOMASZ ZIAJA2019-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO nr domu 30B nr lokalu 5 kod pocztowy 35-328 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.04.2019R.2019-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUDOŁ2019-05-06 do dziś
2. ImionaJAKUB WAWRZYNIEC2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIAJA2019-05-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE. USTANOWIENIE PROKURY WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, ALE ODWOŁAĆ PROKURĘ MOŻE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO. DO PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, KWITOWANIA ODBIORU GOTÓWKI LUB TOWARÓW, JAK RÓWNIEŻ DOKONYWANIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO. CZYNNOŚCI RODZĄCE ZOBOWIĄZANIA W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) NIE NALEŻĄ DO ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI.2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUDOŁ2019-05-06 do dziś
2. ImionaJAKUB WAWRZYNIEC2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIAJA2019-05-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-05-06 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-05-06 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-06 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-05-06 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-05-06 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-05-06 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-05-06 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-06 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów