Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-02
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-07-19
Sygnatura akt[RDF/168887/19/832]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 380646615 NIP 95327519872019-05-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCALLFERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2019-05-02 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. DŁUGA nr domu 16 kod pocztowy 85-034 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2019-05-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.06.2018 R., NOTARIUSZ MAGDALENA SĄDEJ-GIL KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY ULICY ŚNIADECKICH NR 53 L. 3 REPERTORIUM A NR 2285/2018 AKT NOTARIALNY Z DNIA 22-08-2018 R., NOTARIUSZ MAGDALENA SĄDEJ-GIL KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY ULICY ŚNIADECKICH NR 53 L. 3 REPERTORIUM A NR 3081/2018 ZMIANA PARAGRAFU 2 UMOWY AKT NOTARIALNY Z DNIA 26-10-2018 R., NOTARIUSZ MAGDALENA SĄDEJ-GIL KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY ULICY ŚNIADECKICH NR 53 L. 3 REPERTORIUM A NR 4198/2018 ZMIANA PARAGRAFU 21 USTĘPU 2 UMOWY2019-05-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZAK2019-05-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MIROSŁAW2019-05-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2019-05-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTBC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3415908202019-05-02 do dziś
4. Numer KRS0000538106 2019-05-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ2019-05-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUTORAK2019-05-02 do dziś
2. ImionaSYLWIA ILONA2019-05-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2019-05-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-05-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓRY MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-05-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYRANKIEWICZ2019-05-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ BOGDAN2019-05-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2019-05-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-05-02 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-05-02 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2019-05-02 do dziś
463 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2019-05-02 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-05-02 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-05-02 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-02 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-05-02 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-05-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2019 okres OD 26.06.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.06.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.06.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów