S11 CENTRUM LOGISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-08-18 godz. 11:27:58
Numer KRS: 0000784712

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-04-30
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/9871/19/123]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaS11 CENTRUM LOGISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość WYSOGOTOWO2019-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WYSOGOTOWO ulica UL. BUKOWSKA nr domu 27 kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA 2019-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.03.2019 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYNOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF DYNOWSKI MAGDALENA KLAUDIA KUBISZEWSKA SPÓŁKA CYWILNA, POZNAŃ, UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 8, WEJŚCIE OD UL. KOZIEJ 12, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 747/20192019-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2019-04-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA S11 CENTRUM LOGISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁU SPÓŁKI DELTA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE NOWEJ SPÓŁKI, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DELTA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ - SPÓŁKĘ S11 CENTRUM LOGISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DELTA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (SPÓŁKI DZIELONEJ) Z DNIA 19 MARCA 2019 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI DZIELONEJ W TRYBIE ART. 529 PAR. 1 PKT. 4) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI S11 CENTRUM LOGISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE (SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ) Z DNIA 19 MARCA 2019 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI DZIELONEJ W TRYBIE ART. 529 PAR. 1 PKT. 4) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2019-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDELTA TEAM, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-04-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000206786 2019-04-30 do dziś
5. Numer REGON6345778752019-04-30 do dziś
6. Numer NIP78222950832019-04-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2019-04-30 do dziś
2. ImionaJACEK2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 780.000,00 ZŁ2019-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2019-04-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGNIESZKA2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 420.000,00 ZŁ2019-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1200000,00 ZŁ2019-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2019-04-30 do dziś
2. ImionaJACEK2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-04-30 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2019-04-30 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-04-30 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-04-30 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-04-30 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-04-30 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów