PHU TED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-08-23 godz. 13:24:43
Numer KRS: 0000784703

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-02
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/8876/19/57]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPHU TED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina WEJHEROWO miejscowość WEJHEROWO2019-05-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WEJHEROWO ulica UL. GDAŃSKA nr domu 146B kod pocztowy 84-200 poczta WEJHEROWO kraj POLSKA 2019-05-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111 KWIETNIA 2019 ROKU, NOTARIUSZ KAROL ALEKSANDROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA KAROL ALEKSANDROWICZ - NOTARIUSZ W GDAŃSKU, UL. JAŚKOWA DOLINA 132/16, REPERTORIUM A NR 2385/20192019-05-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARNOWSKI2019-05-02 do dziś
2. ImionaARTUR PIOTR2019-05-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ2019-05-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego380.000,00 ZŁ2019-05-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ2019-05-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHU TED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3829699142019-05-02 do dziś
4. Numer KRS0000779651 2019-05-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PROWADZI JEJ SPRAWY KOMPLEMENTARIUSZ PHU TED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WEJHEROWIE, ZGODNIE ZE SPOSOBEM JEJ REPREZENTACJI.2019-05-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHU TED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3829699142019-05-02 do dziś
4. Numer KRS0000779651 2019-05-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-05-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2019-05-02 do dziś
245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-05-02 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-05-02 do dziś
445 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2019-05-02 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2019-05-02 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-02 do dziś
747 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-02 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-05-02 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-05-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów