Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-07
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/25801/19/606]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2019-05-07 do dziś
3. Nazwa„POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGII GERIATRYCZNEJ”2019-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KIWERSKA nr domu 33A kod pocztowy 01-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113 WRZEŚNIA 2018 R. 10 GRUDNIA 2018 R. - ZMIANA STATUTU. ZMIENIONO: § 8, § 13 UST. 2, § 27, DODANO: ROZDZIAŁ IV(Z INDEKSEM 1), § 18(Z INDEKSEM 1), § 24 UST. 6, § 27 UST. 4.2019-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT M. ST. WARSZAWY2019-05-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSTOWARZYSZENIE JEST REPREZENTOWANE PRZEZ TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PREZESA, SEKRETARZA I SKARBNIKA, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHAŃSKA2019-05-07 do dziś
2. ImionaBARBARA MARIA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELCZAREK2019-05-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BEATA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE-PREZES ZARZĄDU2019-05-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHAŁAS2019-05-07 do dziś
2. ImionaRENATA MONIKA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2019-05-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASIŃSKA2019-05-07 do dziś
2. ImionaBEATA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2019-05-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHANEK2019-05-07 do dziś
2. ImionaTERESA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMYSZYN GAJEWSKA2019-05-07 do dziś
2. ImionaMARIA BARBARA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWCZAS2019-05-07 do dziś
2. ImionaAGATA MARIA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHOCIŃSKA2019-05-07 do dziś
2. ImionaJOLANTA MONIKA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2019-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-05-07 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-07 do dziś
385 59 B POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-07 do dziś
494 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-07 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA JEST: • PROMOCJA ZDROWIA JAMY USTNEJ W POPULACJI SENIORALNEJ • ROZWÓJ NAUKI Z ZAKRESU STOMATOLOGII GERIATRYCZNEJ CZYLI GEROSTOMATOLOGII, • PROPAGOWANIE PROBLEMATYKI WPŁYWU STANU ZDROWIA JAMY USTNEJ NA STAN ZDROWIA OGÓLNEGO ORAZ JAKOŚĆ ŻYCIA • KSZTAŁTOWANIE OPTYMALNYCH KIERUNKÓW OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ NAD OSOBAMI STARSZYMI • INTEGRACJA ŚRODOWISKA, KTÓREMU BLISKIE SĄ PROBLEMY ZDROWOTNE POPULACJI OSÓB W STARSZYM I PODESZŁYM WIEKU.2019-05-07 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów