„OOHS&WOOFS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-06-06 godz. 00:34:46
Numer KRS: 0000784628
Numer REGON: 383261198
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-06
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/6484/19/30]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„OOHS&WOOFS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. 3 MAJA nr domu 28 nr lokalu 5 kod pocztowy 35-030 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.03.2019 R. KANCELARIA NOTARIALNA OLGA BOGUSZ NOTARIUSZ, ŁUCJA KALISZ NOATRIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL.TARGOWA 69 LOK.3, 03-729 WARSZAWA, REP.A NR 1590/20192019-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOPA2019-05-06 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JÓZEF2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000 ZŁ2019-05-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 000 ZŁ2019-05-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000 ZŁ2019-05-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„OOHS&WOOFS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3680204572019-05-06 do dziś
4. Numer KRS0000690855 2019-05-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO PROWADZENIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW, Z TYM ŻE KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ.2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„OOHS&WOOFS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3680204572019-05-06 do dziś
4. Numer KRS0000690855 2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2019-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-06 do dziś
246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2019-05-06 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-06 do dziś
420 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2019-05-06 do dziś
501 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2019-05-06 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-05-06 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-06 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-06 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów