Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-04-30
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/8932/19/270]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2019-04-30 do dziś
3. NazwaPOLSKIE DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE2019-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina SULĘCZYNO miejscowość SULĘCZYNO2019-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SULĘCZYNO ulica UL. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 26 kod pocztowy 83-320 poczta SULĘCZYNO kraj POLSKA 2019-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.04.20192019-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuSTAROSTA POWIATU KARTUSKIEGO2019-04-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA JEST UPRAWNIONY PREZES JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEPIÓRKA2019-04-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ WOJCIECH2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWKA2019-04-30 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-04-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEPIÓRKA2019-04-30 do dziś
2. ImionaALICJA TERESA2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2019-04-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAJSZTUB2019-04-30 do dziś
2. ImionaDAWID2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2019-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKSYMIUK2019-04-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ROMAN2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSOWSKI2019-04-30 do dziś
2. ImionaJÓZEF KRZYSZTOF2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKI2019-04-30 do dziś
2. ImionaROBERT JACEK2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 49 CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2019-04-30 do dziś
291 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY2019-04-30 do dziś
301 70 Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2019-04-30 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-04-30 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1) INTEGROWANIE MYŚLIWYCH I NIE MYŚLIWYCH WOKÓŁ CELÓW STOWARZYSZENIA, 2) WSPÓŁPRACA Z POLSKIM ZWIĄZKIEM ŁOWIECKIM I JEGO AGENDAMI, LASAMI PAŃSTWOWYMI, WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI OCHRONIARSKIMI ORAZ WŁAŚCIWYMI INSTYTUCJAMI, 3) PROMOCJA I ROZWIJANIE SZLACHETNEJ SZTUKI WABIENIA ZWIERZYNY, 4) PROMOCJA KYNOLOGII MYŚLIWSKIEJ, ORAZ SOKOLNICTWA, 5) PROMOCJA KULTURY I TRADYCJI ŁOWIECKIEJ A ZWŁASZCZA KUCHNI MYŚLIWSKIEJ, MUZYKI I SZTUKI, 6) PROPAGOWANIE I WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ DLA OCHRONY ZWIERZYNY DROBNEJ, 7) STRZELECTWO SPORTOWE 8) PROMOCJA OCHRONY PRZYRODY ORAZ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 9) EDUKACJA ZWŁASZCZA DZIECI I MŁODZIEŻY W OBSZARACH CELÓW STOWARZYSZENIA.2019-04-30 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów