PHU SAWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-06-06 godz. 00:34:46
Numer KRS: 0000784584
Numer REGON: 432688393
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2019-12-19
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/22373/19/937]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 432688393 NIP 71228542732019-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPHU SAWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2019-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. NOWY ŚWIAT nr domu 38 B kod pocztowy 20-418 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2019-12-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANNA.BIELECKA2@WP.PL2019-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 KWIETNIA 2019 R. REPERTORIUM A NR 1263/2019 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MICHAŁA KOWALCZYKA W LUBLINIE PRZY UL. 3-GO MAJA 10/42019-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-05-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI P.H.U. SAWANA EWA WIECHNIK, HENRYK WIECHNIK SP. JAWNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2019 R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaP.H.U. SAWANA EWA WIECHNIK, HENRYK WIECHNIK SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2019-05-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-05-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000103687 2019-05-07 do dziś
5. Numer REGON4326883932019-05-07 do dziś
6. Numer NIP71228542732019-05-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECHNIK2019-05-07 do dziś
2. ImionaEWA ALICJA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2019-05-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9500 ZŁOTYCH2019-05-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELECKA BIELIŃSKA2019-05-07 do dziś
2. ImionaANNA KAROLINA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-05-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2019-05-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁOTYCH2019-05-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHU SAWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3686546302019-05-07 do dziś
4. Numer KRS0000701495 2019-05-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHU SAWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3686546302019-05-07 do dziś
4. Numer KRS0000701495 2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBIELECKA BIELIŃSKA2019-05-07 do dziś
2. ImionaANNA KAROLINA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-05-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-05-07 do dziś
247 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-07 do dziś
368 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-05-07 do dziś
455 20 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-05-07 do dziś
547 89 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2019-05-07 do dziś
656 21 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-05-07 do dziś
755 10 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-05-07 do dziś
877 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-05-07 do dziś
982 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów