PIASKI POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZACHÓD SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-05-23 godz. 03:32:44
Numer KRS: 0000784513
Numer REGON: 383275473
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-06
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4235/19/482]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPIASKI POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZACHÓD SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina SULECHÓW miejscowość NOWY ŚWIAT2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY ŚWIAT nr domu 3 kod pocztowy 66-100 poczta SULECHÓW kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.10.2018R. - NOTARIUSZ PIOTR KAZIMIERZ SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 6470/2018; 25.01.2019R. - NOTARIUSZ PIOTR KAZIMIERZ SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 389/2019 (ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ) - ZMIANA § 2.2019-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASKI POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0811576492019-05-06 do dziś
4. Numer KRS0000475399 2019-05-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKA2019-05-06 do dziś
2. ImionaBEATA AGNIESZKA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.500,00; ZŁ2019-05-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.500,00; ZŁ2019-05-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.500,00; ZŁ2019-05-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, ZGODNIE Z ZASADĄ REPREZENTACJI PRZYJĘTĄ U KOMPLEMENTARIUSZA.2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASKI POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0811576492019-05-06 do dziś
4. Numer KRS0000475399 2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2019-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy108 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY2019-05-06 do dziś
208 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2019-05-06 do dziś
309 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2019-05-06 do dziś
438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2019-05-06 do dziś
539 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2019-05-06 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-05-06 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-05-06 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-05-06 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów