Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-06
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/18029/19/854]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-05-06 do dziś
3. NazwaFUNDACJA SŁONKO2019-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. BABIEGO LATA nr domu 14 nr lokalu 2 kod pocztowy 53-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105.04.2019R.2019-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW OCHRONY ZDROWIA, PREZYDENT WROCŁAWIA2019-05-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIK SMELA2019-05-06 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLBUSZEWSKA2019-05-06 do dziś
2. ImionaANNA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMLECZAK2019-05-06 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISARSKA2019-05-06 do dziś
2. ImionaEDYTA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDATORÓW2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERLECKA2019-05-06 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAJER MARCZAK2019-05-06 do dziś
2. ImionaRENATA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHOWIERSKA2019-05-06 do dziś
2. ImionaHANNA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-05-06 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-06 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-06 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-05-06 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-05-06 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-06 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ I ICH RODZIN, A W SZCZEGÓLNOŚCI: A) ROZWIJANIE I ORGANIZACJA POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM CHOROBOM NOWOTWOROWYM I ICH RODZINOM; B) PROMOCJA ZDROWIA W ZAKRESIE ONKOLOGII; C) UPOWSZECHNIANIE I PROPAGOWANIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ, DIAGNOSTYCZNEJ, LECZNICZEJ ORAZ REHABILITACYJNEJ W OBSZARZE ONKOLOGII; D) MOBILIZOWANIE SZEROKIEGO WSPARCIA SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO DLA DZIAŁAŃ NA RZECZ ZWALCZANIA NOWOTWORÓW I ICH SKUTKÓW; E) ROZWÓJ I BUDOWA INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z DIAGNOSTYKĄ I LECZENIEM CHORÓB NOWOTWOROWYCH; F) WSPIERANIE NAUKI I EDUKACJI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ONKOLOGICZNEJ, UTRWALANIE PRAWIDŁOWYCH WZORCÓW ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, ZAPOBIEGANIE CHOROBOM ONKOLOGICZNYM ORAZ KONSEKWENCJĄ TYCH CHORÓB; G) DZIAŁANIE NA RZECZ WDROŻENIA NARODOWEJ STRATEGII WALKI Z RAKIEM; H) WYRÓWNYWANIE SZANS WYLECZENIA MIESZKAŃCÓW TERENÓW WIEJSKICH I MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI; I) REPREZENTOWANIE INTERESÓW PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH; J) ORGANIZACJA WOLONTARIATU; K) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH I ICH RODZIN; L) UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ PACJENTOM ONKOLOGICZNYM I ICH RODZINOM, ZWŁASZCZA WYWODZĄCYM SIĘ Z RODZIN O TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ; M) UDZIELANIE POMOCY ZWROTNEJ I BEZZWROTNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH REALIZUJĄCYCH CELE ZBIEŻNE Z CELAMI FUNDACJI; N) UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O PRZYCZYNACH, RODZAJACH I LECZENIU CHORÓB NOWOTWOROWYCH.2019-05-06 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów