RAMP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-08-18 godz. 11:27:58
Numer KRS: 0000784484

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-05-20
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/12128/19/128]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRAMP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina MUROWANA GOŚLINA miejscowość MUROWANA GOŚLINA2019-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość MUROWANA GOŚLINA ulica ROGOZIŃSKA nr domu 38 kod pocztowy 62-095 poczta MUROWANA GOŚLINA kraj POLSKA 2019-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.04.2019R.2019-04-29 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI UCHWALONA W DNIU 6 MAJA 2019 R. PRZED NOTARIUSZEM DANIELEM DRĄŻKIEWICZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W ROGOŹNIE, REP. A NR 1265/2019. UMOWIE SPÓŁKI NADANO W CAŁOŚCI NOWE BRZMIENIE.2019-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółka31.12.20292019-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3831811702019-04-29 do dziś
4. Numer KRS0000783569 2019-04-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWTORKOWSKI2019-04-29 do dziś
2. ImionaROBERT PAWEŁ2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-04-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-04-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-04-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-04-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2019-04-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2019-04-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-04-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2019-04-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-04-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-04-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-04-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-04-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2019-04-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2019-04-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-04-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIEWICZ2019-05-20 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.906.500,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.906.500,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-05-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3831811702019-04-29 do dziś
4. Numer KRS0000783569 2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-04-29 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-04-29 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-04-29 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-04-29 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2019-04-29 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-04-29 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-29 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-04-29 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów