AZALIOWE ZACISZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-08-23 godz. 13:24:43
Numer KRS: 0000784461

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-07-19
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/12892/19/676]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAZALIOWE ZACISZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2019-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. SOWIŃSKIEGO nr domu 40 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2019-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.04.2019R.2019-04-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.05.2019R., REP. A NR 1548/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ JAKUB ZIEMBA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM; - UCHYLONO TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2019-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAZALIOWE ZACISZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3832036702019-04-29 do dziś
4. Numer KRS0000784053 2019-04-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERBAKOWSKI2019-04-29 do dziś
2. ImionaSZYMON MARCIN2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-04-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-04-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-04-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2019-04-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2019-04-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-04-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLAK2019-07-19 do dziś
2. ImionaJOANNA JADWIGA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-07-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-07-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego160.000,00 ZŁ2019-07-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego160.000,00 ZŁ2019-07-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAZALIOWE ZACISZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3832036702019-04-29 do dziś
4. Numer KRS0000784053 2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-04-29 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-04-29 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-04-29 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-04-29 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-04-29 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-04-29 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2019-04-29 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2019-04-29 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów