NEW MEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

Stan na dzień 2020-06-06 godz. 00:34:46
Numer KRS: 0000784456
Numer REGON: 383266043
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-06
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/12523/19/527]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNEW MEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ2019-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PRZEWÓZ nr domu 2 kod pocztowy 30-716 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PRZYJĘCIE AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UTRWALONE W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM DNIA 17.04.2019 R. W KANCELARII NOTARIALNE, W KRAKOWIE PRZY UL. MIODOWEJ 33/2 PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO KINGĘ KRÓL, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA KATARZYNY KOSINIAK-LMIOŁEK, REPERTORIUM A NR 644/2019 ZGODNEGO Z PROJEKTEM AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY - JERZEGO GAŁCZYŃSKIEGO PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: JERZY GAŁCZYŃSKI FIRMA PRODUKCYJNO- HANDLOWA NEW MEN” ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ UTRWALONYM W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM DNIA 27.12.2018 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. MIODOWEJ 33/2 PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO KINGĘ KRÓL, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA KATARZYNY KOSINIAK- LMIOŁEK, REPERTORIUM A NR 1809/2018, SPROSTOWANYM PROTOKOŁAMI UTRWALONYMI W AKTACH NOTARIALNYCH SPORZĄDZONYCH W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. MIODOWEJ 33/2 PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO KINGĘ KRÓL, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA KATARZYNY KOSINIAK-LMIOŁEK Z DNIA 06.03.2019 R., REPERTORIUM A NR 374/2019 (SPROSTOWANY § 15 UST. 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO) ORAZ Z DNIA 17.04.2019 R., REPERTORIUM A NR 641/2019 (SPROSTOWANY § 5 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO).2019-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2019-05-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY - JERZEGO GAŁCZYŃSKIEGO PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: JERZY GAŁCZYŃSKI FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA NEW MEN ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ (PRZEDSIĘBIORCA) ZE STAŁYM MIEJSCEM WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI POD ADRESEM UL. PRZEWÓZ NR 2, 30-716 KRAKÓW NIP 6790064462, REGON 350207359 STOSOWNIE DO ART. 584 KSH W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PLAN PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY UTRWALONO W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM DNIA 27.12.2018 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. MIODOWEJ 33/2 PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO KINGĘ KRÓL, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA KATARZYNY KOSINIAK- LMIOŁEK, REPERTORIUM A NR 1809/2018, KTÓREGO ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAWIERAŁ PROJEKT AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI ZOSTAŁ DWUKROTNIE SPROSTOWANY PROTOKOŁAMI UTRWALONYMI W AKTACH NOTARIALNYCH SPORZĄDZONYCH W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. MIODOWEJ 33/2 PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO KINGĘ KRÓL, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA KATARZYNY KOSINIAK-LMIOŁEK Z DNIA 06.03.2019 R., REPERTORIUM A NR 374/2019 (SPROSTOWANY § 15 UST. 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO) ORAZ Z DNIA 17.04.2019 R REPERTORIUM A NR 641/2019 (SPROSTOWANY §5 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO). OPINIA WYZNACZONEGO POSTANOWIENIEM TUT. SĄDU (Z 06.02.2019 R.) BIEGŁEGO REWIDENTA ANNY KUZY, SPORZĄDZONA ZGODNIE Z ART. 5842 * * * * * 8 KSH, ZOSTAŁA POSTANOWIENIEM TUT. SĄDU DOŁĄCZONA DO AKT SĄDOWYCH (Z 29.03.2019 R.) OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PRZYJĘCIE AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (TEKST JEDNOLITY UWZGLĘDNIAJĄCY WW. SPROSTOWANIA), UTRWALONY ZOSTAŁO ZŁOŻONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ DNIA 17.04.2019 R. W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM DNIA 17.04.2019 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. MIODOWEJ 33/2 PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO KINGĘ KRÓL, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA KATARZYNY KOSINIAK-LMIOŁEK, REPERTORIUM A NR 644/2019.2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaJERZY GAŁCZYŃSKI FIRMA-PRODUKCYJNO-HANDLOWA „NEW MEN” ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ,2019-05-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-05-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁCZYŃSKI2019-05-06 do dziś
2. ImionaJERZY SŁAWOMIR2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000000,00 ZŁ2019-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA), DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT SAMOISTNY (PROKURA) SAMOISTNA) SAMODZIELNIE.2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁCZYŃSKI2019-05-06 do dziś
2. ImionaJERZY SŁAWOMIR2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2019-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2019-05-06 do dziś
214 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2019-05-06 do dziś
346 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2019-05-06 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2019-05-06 do dziś
547 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-06 do dziś
647 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-06 do dziś
747 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-06 do dziś
847 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2019-05-06 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów