Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-07-19
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/42548/19/195]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARCHIBIURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 105 nr lokalu 74 kod pocztowy 02-722 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 STYCZNIA 2019 R., REP. A NR 1128/2019, NOTARIUSZ MARTA PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2019-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2019-04-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY ANDRZEJA KLIMIUK, PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ „ANDRZEJ KLIMIUK ARCHIBIURO. COM ANDRZEJ KLIMIUK” (REGON 142529510, NIP 9660868726) W TRYBIE ART. 584(Z INDEKSEM 1) - 584(Z INDEKSEM 13) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 25 STYCZNIA 2019 R. SPORZĄDZONE PRZED MARTĄ JÓZEFINĄ PRUSZCZYŃSKĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, W KANCELARII W WARSZAWIE REP. A NR 1123/20192019-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMIUK2019-04-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁOTYCH2019-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDA2019-07-19 do dziś
2. ImionaKAMA BERENIKA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁOTYCH2019-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2019-07-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁOTYCH2019-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2019-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2019-07-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMIUK2019-04-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2019-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-04-30 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-04-30 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-04-30 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-04-30 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-04-30 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-04-30 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów