Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-04-29
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/8882/19/774]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-04-29 do dziś
3. NazwaFUNDACJA KALOS2019-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2019-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. ŚLĄSKA nr domu 51B nr lokalu 1A kod pocztowy 81-304 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2019-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112 KWIETNIA 2019 R.2019-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ2019-04-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻBIKOWSKA2019-04-29 do dziś
2. ImionaIWONA WIOLETTA2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELONKA2019-04-29 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EWA2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-04-29 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-04-29 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-04-29 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-04-29 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM DZIAŁANIA FUNDACJI JEST: 1. INICJOWANIE I WSPIERANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI W OBSZARACH: A. ROZWOJU EMOCJONALNEGO I OSOBISTEGO, B. KSZTAŁTOWANIA PRAWIDŁOWYCH RELACJI MIĘDZYLUDZKICH, C. WSPIERANIA POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI, D. WSPIERANIA ROZWOJU PASJI I ZAINTERESOWAŃ, SZCZEGÓLNIE OSÓB NAJMŁODSZYCH, E. POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB I CAŁYCH RODZIN, W TYM W ZAKRESIE WSPIERANIA GRUP ZMARGINALIZOWANYCH - OSÓB BEZDOMNYCH, UCHODŹCÓW DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY, OSÓB Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ, UBOGICH, UZALEŻNIONYCH I ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I UZALEŻNIONYCH BEHAWIORALNIE, WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE, ZAWODOWO ORAZ CYFROWO, F. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH, G. AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, H. ZDROWIA, I. EDUKACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, J. OCHRONY ŚRODOWISKA.2019-04-29 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów