Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-04-30
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/13456/19/663]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-04-30 do dziś
3. NazwaFUNDACJA VERITAS2019-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. JEŹDZIECKA nr domu 10A kod pocztowy 53-032 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.03.2019 R.2019-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER DS. RODZINY , PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ2019-04-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.2019-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANIAK2019-04-30 do dziś
2. ImionaMAREK2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOPORNICKI2019-04-30 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW IRENEUSZ2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2019-04-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUREK2019-04-30 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2019-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2019-04-30 do dziś
285 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2019-04-30 do dziś
390 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2019-04-30 do dziś
493 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2019-04-30 do dziś
593 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-04-30 do dziś
693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-04-30 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-04-30 do dziś
887 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2019-04-30 do dziś
988 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1) POMOC SPOŁECZNA W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; 2) POMOC I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I OCHRONA ICH PRAW; 3) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA ; 4) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA; 5) DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 6) PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; 7) DZIAŁALNOŚC WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓŁNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; 8) NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE; 9) POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ; 10) PROMOCJA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI; 11) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU; 12) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO, W ZAKRESIE OKREŚLONYM WYŻEJ;2019-04-30 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów