K2 PROJEKT BIURO INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-08-18 godz. 11:27:58
Numer KRS: 0000784377

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-04-30
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/8994/19/998]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaK2 PROJEKT BIURO INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚW. MICHAŁA nr domu 43 kod pocztowy 61-129 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.03.2019 R., REP. A NR 1672/2019, NOTARIUSZ MAŁGORZATA MUSZALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA MUSZALSKA, UL. GARBARY 53/4, POZNAŃ 23.04.2019 R., REP. A NR 1098/2019, KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZ BANACKI NOTARIUSZ W TARNOWIE PODGÓRNYM ZMIANA BRZMIENIA § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI (ZMIANA NAZWY SPÓŁKI).2019-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYWOSZYŃSKI2019-04-30 do dziś
2. ImionaKAROL2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2019-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYWOSZYŃSKI2019-04-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2019-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMALSKI2019-04-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PRZEMYSŁAW2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2019-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANA JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2019-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYWOSZYŃSKI2019-04-30 do dziś
2. ImionaKAROL2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYWOSZYŃSKI2019-04-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMALSKI2019-04-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PRZEMYSŁAW2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-04-30 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-04-30 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2019-04-30 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2019-04-30 do dziś
542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2019-04-30 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-04-30 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-04-30 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-04-30 do dziś
943 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów