Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-06
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/6775/19/413]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-05-06 do dziś
3. NazwaFUNDACJA PŁYWANIE POLSKIE2019-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREDZKI gmina ZANIEMYŚL miejscowość JEZIORY MAŁE2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość JEZIORY MAŁE ulica UL. PLAŻOWA nr domu 12 kod pocztowy 63-020 poczta ZANIEMYŚL kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.03.2019R. ZMIANY Z DNIA 15.04.2019R. W: §20 UST. 2; §23 UST. 1; §25; §27; §30; §31; §32; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2019-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER SPORTU I TURYSTYKI2019-05-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZESA ZARZĄDU Z JEDNYM Z FUNDATORÓW. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W POZOSTAŁYCH SPRAWACH UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANECKI2019-05-06 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JAN2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRYNKOWSKI2019-05-06 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PATRYCY2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2019-05-06 do dziś
2. ImionaDOMINIK2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2019-05-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIZIEROWSKI2019-05-06 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNACKI2019-05-06 do dziś
2. ImionaMARCIN JERZY2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALIŃSKI2019-05-06 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLĘZAK2019-05-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KONRAD2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2019-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-06 do dziś
293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-05-06 do dziś
332 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2019-05-06 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-05-06 do dziś
558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2019-05-06 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-05-06 do dziś
759 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELAMI FUNDACJI SĄ: (A) WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE PŁYWANIA (B) PROMOWANIE I DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO PŁYWANIA (C) PROMOWANIE I ROZWÓJ ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA I AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ, (D) UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ MŁODYM PŁYWAKOM, (E) UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ KLUBOM I ORGANIZACJOM SPORTOWYM, (F) PROMOWANIE MŁODYCH PŁYWAKÓW, (G) PROMOWANIE KLUBÓW I ORGANIZACJI PŁYWACKICH, (H) ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH I INTEGRACYJNYCH, (I) ORGANIZOWANIE KONFERENCJI, SYMPOZJÓW, WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA PŁYWAKÓW I TRENERÓW, (J) PRACA NA RZECZ PROFESJONALIZACJI PŁYWANIA, (K) WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W ZAKRESIE SPORTU, W SZCZEGÓLNOŚCI PŁYWANIA, (L) UDOSTĘPNIANIE I PROMOWANIE NAJNOWSZYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH W ZAKRESIE SPORTU, W SZCZEGÓLNOŚCI PŁYWANIA (M) PROMOWANIE WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ORAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Z ORGANIZACJAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ UPOWSZECHNIANIEM PŁYWANIA, (N) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, (O) POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I PRZEZNACZANIE ICH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI.2019-05-06 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów