Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-07
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/17839/19/912]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-05-07 do dziś
3. NazwaFUNDACJA OGÓLNOPOLSKI STRAJK KOBIET2019-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość WYSOKA2019-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WYSOKA ulica UL. CZTERY PODKOWY nr domu 9J nr lokalu 2D kod pocztowy 52-200 poczta WYSOKA kraj POLSKA 2019-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.04.2018 R.2019-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ2019-05-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI. JEŚLI ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI SKUTKUJE ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIEM MIENIEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEMPART2019-05-07 do dziś
2. ImionaMARTA MIROSŁAWA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2019-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANCEWICZ2019-05-07 do dziś
2. ImionaNATALIA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU FUNFACJI2019-05-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK DERLĘGA2019-05-07 do dziś
2. ImionaANNA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRON2019-05-07 do dziś
2. ImionaKAROLINA HANNA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITAS2019-05-07 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIOWSKA2019-05-07 do dziś
2. ImionaMIRANDA ZOFIA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTULA2019-05-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGATA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRONINA KOSTERKIEWICZ2019-05-07 do dziś
2. ImionaADRIANA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWSKA PŁOŃSKA2019-05-07 do dziś
2. ImionaELIZA ANITA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBIŃSKA2019-05-07 do dziś
2. ImionaIZABELA JÓZEFINA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUZIO PODRUCKA2019-05-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA MARIA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2019-05-07 do dziś
232 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2019-05-07 do dziś
314 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2019-05-07 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-07 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-07 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-07 do dziś
759 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2019-05-07 do dziś
859 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2019-05-07 do dziś
959 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELAMI FUNDACJI SĄ: 1) DZIAŁANIE NA RZECZ LIKWIDACJI DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ, W TYM ZWŁASZCZA PRZECIWDZIAŁANIE TAKIEJ DYSKRYMINACJI W ŻYCIU PUBLICZNYM, SPOŁECZNYM, ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU, LITERATURZE ORAZ KULTURZE; 2) WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE PROBLEMATYKI KOBIECEJ, PROBLEMATYKI GENDER, FEMINIZMU; 3) PROMOWANIE AUTOREK I AUTORÓW, PUBLIKACJI, WYDAWNICTW POŚWIĘCONYCH SZEROKO ROZUMIANEJ PROBLEMATYCE KOBIECEJ; 4) PROMOCJA KWESTII RÓWNOUPRAWNIENIA KOBIET I MĘŻCZYZN; 5) PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC KOBIET; 6) WSPIERANIE UDZIAŁU KOBIET W ŻYCIU PUBLICZNYM I KULTURALNYM; 7) LIKWIDOWANIE BARIER ZWIĄZANYCH Z DOSTEPEM DO WIEDZY NA TEMAT NOWYCH TECHNOLOGII; 8) UPOWSZECHNIANIE WIEDZY NA TEMAT NOWYCH TECHNOLOGII WŚRÓD KOBIET.2019-05-07 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów