Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-04-30
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/6821/19/305]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-04-30 do dziś
3. NazwaFUNDACJA INFO OPS POLSKA2019-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@INFOOPS.PL2019-04-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INFOOPS.PL2019-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.01.2019 R.2019-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER OBRONY NARODOWEJ PREZYDENT M. ST. WARSZAWY2019-04-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2019-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 2. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH - OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2019-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASAJ2019-04-30 do dziś
2. ImionaKAMIL BARTŁOMIEJ2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-04-30 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-04-30 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-04-30 do dziś
463 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2019-04-30 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-04-30 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-04-30 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-04-30 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-30 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. PROMOCJA I OCHRONA WIZERUNKU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ POLSKIEJ GOSPODARKI, 2. INSPIROWANIE ORAZ WSPÓŁTWORZENIE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WIZERUNKIEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 3. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA, W TYM MEDIALNA WSPIERAJĄCA WIZERUNEK RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 4. WSPIERANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA MANIPULACJI ŚRODOWISKIEM INFORMACYJNYM. 5. WSPIERANIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, W TYM SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA. 6. INTEGROWANIE ŚRODOWISKA NAUKOWO-BADAWCZEGO ORAZ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, W TYM SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA, 7. PROWADZENIE BADAŃ I DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 8. PROMOWANIE NOWOCZESNYCH METOD I NARZĘDZI ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM. 9. ANALIZOWANIE I SYNTEZOWANIE DANYCH OTRZYMYWANYCH W RAMACH PROWADZONYCH BADAŃ 10. PROWADZENIE BADAŃ I SZKOLEŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKA INFORMACYJNEGO, OPERACJI INFORMACYJNYCH, OPERACJI PSYCHOLOGICZNYCH. 11. WSPARCIE DLA ROZWOJU ZDOLNOŚCI ROZPOZNANIA OPERACJI INFORMACYJNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH, W TYM ANALITYKI PROCESÓW MANIPULACJI ŚRODOWISKIEM INFORMACYJNYM. 12. WSPARCIE DLA ROZWOJU ZDOLNOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA PROCESOM MANIPULACJI ŚRODOWISKIEM INFORMACYJNYM. 13. PROWADZENIE AKTYWNEJ KOMUNIKACJI I UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE ŚRODOWISKA INFORMACYJNEGO, OPERACJI INFORMACYJNYCH, OPERACJI PSYCHOLOGICZNYCH. 14. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 15. PROMOCJA WIEDZY O HISTORII, GOSPODARCE I KULTURZE POLSKIEJ ORAZ POSTAW PATRIOTYCZNYCH, CIĄG DALSZY W § 5 STATUTU2019-04-30 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów