Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-08-09
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/7145/19/915]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZBD MARSZAŁEK SPÓŁKA JAWNA2019-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina WĘGIERSKA GÓRKA miejscowość ŻABNICA2019-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻABNICA ulica UL. KS. KAROLA ŚMIECHA nr domu 221 kod pocztowy 34-350 poczta ŻABNICA kraj POLSKA 2019-08-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejZSMARSZALEK@GMAIL.COM2019-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.04.20192019-04-29 do dziś
231.05.2019R., REPERTORIUM A NUMER 4442/2019, NOTARUSZ MAŁGORZATA PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYWCU - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: KOMPARYCJA ORAZ § 1, § 4, § 5, § 9, § 14 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI 06.06.2019R., - ZMIANA § 7 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2019-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2019-04-29 do dziś
2. ImionaJÓZEF PIOTR2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-04-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-04-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2019-04-29 do dziś
2. ImionaMARCIN JANUSZ2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-04-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2019-08-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2019-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-08-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-08-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2019-08-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2019-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2019-04-29 do dziś
2. ImionaJÓZEF PIOTR2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2019-04-29 do dziś
2. ImionaMARCIN JANUSZ2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2019-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2019-04-29 do dziś
231 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2019-04-29 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-04-29 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-04-29 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2019-04-29 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-04-29 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-04-29 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-08-09 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów