Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-04-29
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/31635/19/694]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-04-29 do dziś
3. NazwaFUNDACJA CZYSTE JUDO2019-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SYRENY nr domu 9 nr lokalu 96 kod pocztowy 01-132 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPORZĄDZONO 10.04.2019 R.2019-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER SPORTU I TURYSTYKI, PREZYDENT M.ST.WARSZAWY2019-04-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOSAD2019-04-29 do dziś
2. ImionaPIOTR ARKADIUSZ2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2019-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-29 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-29 do dziś
372 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2019-04-29 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-04-29 do dziś
588 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2019-04-29 do dziś
693 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-04-29 do dziś
793 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-04-29 do dziś
885 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2019-04-29 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1) PROMOWANIE PODSTAWOWYCH I PIERWOTNYCH ZASAD JUDO, JAKO UNIWERSALNYCH AKSJOMATÓW ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE, 2) PROPAGOWANIE, INICJOWANIE ORAZ WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU PROMOCJĘ JUDO, OPARTEGO 0 POSZANOWANIE PIERWOTNYCH ZASAD TWÓRCY JUDO - JIGORO KANO, 3) REWITALIZACJA PODSTAWOWYCH ZASAD JUDO W TRENINGU DZIECI I MŁODZIEŻY - POWRÓT DO PODSTAWOWYCH ZASAD I MISJI JUDO SKONSTRUOWANYCH PRZEZ TWÓRCĘ JUDO - JIGORO KANO, 4) PROPAGOWANIE TRENINGU MENTALNEGO, JAKO PODSTAWOWEGO FILARU W TRENINGU JUDO, 5) WSPIERANIE I PROMOWANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU SPORTOWEGO W SPOŁECZEŃSTWIE, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, 6) ZAPEWNIENIE DZIECIOM I MŁODZIEŻY TRENUJĄCYM JUDO BEZPIECZNEGO I PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA W CZASIE TRENINGÓW I ZAWODÓW, 7) BADANIA NAD STRESEM ZWIĄZANYM Z UCZESTNICZENIEM W ZAWODACH I TRENINGACH, 8) BADANIA NAD FIZJOLOGIĄ DZIECI I MŁODZIEŻY W TRENINGU JUDO, OPRACOWYWANIE OPTYMALNYCH METOD TRENINGU DLA RÓŻNYCH PREDYSPOZYCJI FIZYCZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH, 9) ZABEZPIECZENIE FINANSOWE PROCESU TRENINGOWEGO MŁODYCH ZAWODNIKÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO ZAWODÓW SPORTOWYCH 0 RANDZE KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ, 10) WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU WYRÓWNANIE SZANS ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE SPORTU, ZWIĘKSZENIE LICZBY DZIECI I MŁODZIEŻY UPRAWIAJĄCYCH JUDO, 11) WSPIERANIE I PROMOWANIE BUDOWY ORAZ ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO BEZPIECZNEGO UPRAWIANIA JUDO, 12) KRZEWIENIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY IDEI FAIR PLAY W RYWALIZACJI SPORTOWEJ I POZASPORTOWEJ, 13) PROPAGOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI SPORTOWCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPOŁECZEŃSTWIE, 14) INICJOWANIE I WSPIERANIE WSZELKICH INICJATYW SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI JUDO, 15) OPIEKA NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI ZAWODNIKAMI JUDO.2019-04-29 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów