Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2019-08-30
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/38659/19/437]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141650912 NIP 11819810822019-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSARAYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KIWERSKA nr domu 35 kod pocztowy 01-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.04.2019 R., REP. A NR 753/2019, NOTARIUSZ EWA BRZEZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2019-05-06 do dziś
217.06.2019 R., REP. A NR 1282/2019, NOTARIUSZ EWA BRZEZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE CAŁE3GO DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA.2019-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-05-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI V.LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA („SPÓŁKA”) Z DNIA 15 KWIETNIA 2019 ROKU, W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PODJĘTA PRZED NOTARIUSZEM W WARSZAWIE EWĄ BRZEZIŃSKĄ, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 753/2019.2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaV.LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2019-05-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-05-06 do dziś
3. Numer w rejestrze0000317998 2019-05-06 do dziś
5. Numer REGON1416509122019-05-06 do dziś
6. Numer NIP11819810822019-05-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2019-05-06 do dziś
2. ImionaJANUSZ WŁADYSŁAW2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12.584 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 629.200,00 ZŁOTYCH2019-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKA2019-05-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ANTONINA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25.735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.286.750,00 ZŁOTYCH2019-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„NT SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0172431172019-05-06 do dziś
4. Numer KRS0000018534 2019-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48.173 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.408.650,00 ZŁOTYCH2019-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-06 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARAYA EAST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3824720592019-08-30 do dziś
4. Numer KRS0000770119 2019-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90.022 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.501.100,00 ZŁOTYCH2019-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8825700,00 ZŁ2019-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PIERWSZYM WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO DRUGI WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2019-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICZOREK2019-08-30 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MACIEJ2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDRUGI WICEPREZES ZARZĄDU2019-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARAYA2019-08-30 do dziś
2. ImionaYUSUKE2019-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU2019-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2019-05-06 do dziś
2. ImionaJANUSZ WŁADYSŁAW2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2019-05-06 do dziś
2. ImionaMARIUSZ RYSZARD2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2019-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-06 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-05-06 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-05-06 do dziś
452 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2019-05-06 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-05-06 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-05-06 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-05-06 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-05-06 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów