Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-12-30
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/37747/19/344]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2019-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBROWAR BROKREACJA SPÓŁKA AKCYJNA2019-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ŚW. FILIPA nr domu 23 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-150 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.04.2019 R. NOTARIUSZ GRZEGORZ MARDYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 9204/20192019-05-06 do dziś
213.05.2019 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MARDYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 11991/2019; ZMIANA: § 3 STATUTU SPÓŁKI 24.10.2019 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MARDYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 31409/2019; DOOKREŚLNO TREŚĆ § 3 STATUTU STOSOWNIE DO ART. 310 § 4 W ZWIĄZKU Z ART. 431 § 7 KSH2019-12-18 do dziś
329.11.2019 R., REP. A NR 35259/2019, NOTARIUSZ GRZEGORZ MARDYŁA, KANCELARIA KNUPLERZ&KNUPLERZ NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W KRAKOWIE, UL. GRZEGÓRZECKA 105/1 - ZMIANA STATUTU: W ART. 3 DODANO UST. 3.2019-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-06 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2019-05-06 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROKREACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3616341622019-05-06 do dziś
4. Numer KRS0000560370 2019-05-06 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2019-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego110047,20 ZŁ2019-12-18 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji5502362019-12-18 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,20 ZŁ2019-05-06 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego110047,20 ZŁ2019-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2019-05-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002019-05-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-05-06 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2019-12-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii502362019-12-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-12-18 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2019-05-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST TEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2019-05-06 do dziś
2. ImionaMATEUSZ JANUSZ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZYMAŃSKI2019-05-06 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-06 do dziś
21. NazwiskoKUŹNIARZ2019-05-06 do dziś
2. ImionaFILIP MIKOŁAJ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-06 do dziś
31. NazwiskoGIBADŁO2019-05-06 do dziś
2. ImionaJERZY MARCIN2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 05 Z PRODUKCJA PIWA2019-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy111 PRODUKCJA NAPOJÓW2019-05-06 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-06 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-05-06 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-05-06 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-05-06 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2019-05-06 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2019-05-06 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-05-06 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów