Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-01-21
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/1496/20/772]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBLAKDAK M.GRECZKA SPÓŁKA JAWNA2019-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. POSELSKA nr domu 22 kod pocztowy 31-002 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.04.20192019-05-06 do dziś
201.01.2020R. ZMIANA PARAGRAFÓW: 6,7,8,9,112020-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRECZKA2019-05-06 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW BRONISŁAW2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMIEC SATOŁA2019-05-06 do dziś
2. ImionaIWONA KATARZYNA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOSAD2019-05-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO PROWADZIĆ JEDNOOSOBOWO SPRAWY SPÓŁKI NIEPRZEKRACZAJĄCE ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, TJ. CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50 000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH 50 000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2020-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRECZKA2019-05-06 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW BRONISŁAW2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMIEC SATOŁA2019-05-06 do dziś
2. ImionaIWONA KATARZYNA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOSAD2019-05-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-06 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-05-06 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-05-06 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-05-06 do dziś
556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-05-06 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-05-06 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-05-06 do dziś
856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2019-05-06 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów