ATC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-06-06 godz. 00:34:46
Numer KRS: 0000783432
Numer REGON: 340590343
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2019-06-11
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/4951/19/227]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340590343 NIP 87417410302019-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaATC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BRODNICKI gmina BRODNICA miejscowość GORCZENICA2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość GORCZENICA nr domu 6 kod pocztowy 87-300 poczta BRODNICA kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.04.2019 R., NOTARIUSZ IZABELA GASIN, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA GASIN, UL. MATEJKI 32/2, 87-100 TORUŃ, REPERTORIUM A 1586/2019.2019-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-05-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE AUTO TRUCK CHOJNOWSCY SPÓŁKI JAWNEJ W ATC SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z 10 KWIETNIA 2019 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI (NOTARIUSZ IZABELA GASIN, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA GASIN, UL. MATEJKI 32/2, 87-100 TORUŃ, REPERTORIUM A 1586/2019).2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAUTO TRUCK CHOJNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2019-05-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-05-06 do dziś
3. Numer w rejestrze0000459648 2019-05-06 do dziś
5. Numer REGON3405903432019-05-06 do dziś
6. Numer NIP87417410302019-05-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNOWSKI2019-05-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARIAN2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2019-05-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH2019-05-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH2019-05-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNOWSKI2019-05-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ADAM2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2019-05-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH2019-05-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH2019-05-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaATC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3826961612019-05-06 do dziś
4. Numer KRS0000774293 2019-05-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ: A) KOMPLEMENTARIUSZ, B) KOMANDYTARIUSZ, KTÓRY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK.2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaATC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3826961612019-05-06 do dziś
4. Numer KRS0000774293 2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHOJNOWSKI2019-06-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ADAM2019-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-06-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-05-06 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-05-06 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-05-06 do dziś
447 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-06 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2019-05-06 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-06 do dziś
747 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-06 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-05-06 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów