IDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-06-06 godz. 00:34:46
Numer KRS: 0000783285
Numer REGON: 302035677
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2019-10-09
Sygnatura akt[RDF/178587/19/293]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MYLNA nr domu 25 nr lokalu 3 kod pocztowy 60-856 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.02.2019 R., REP.A NR 1240/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA SOKALSKA AGNIESZKA SROCZYŃSKA S.C. W POZNANIU, UL. MICKIEWICZA 27/12019-05-06 do dziś
231.05.2019R., REPERTORIUM A NR 3545/2019 NOTARIUSZ AGNIESZKA SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA SOKALSKA AGNIESZKA SROCZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL.MICKIEWICZA 27/1, 60-835 POZNAŃ UCHYLONO §8 UST. 1 I 2, §12 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI I NADANO IM NOWE BRZMIENIA - ZMIENIONO 27.06.2019R., NUMER REPERTORIUM A 4298/2019 NOTARIUSZ AGNIESZKA SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA SOKALSKA AGNIESZKA SROCZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL.MICKIEWICZA 27/1, 60-835 POZNAŃ UCHYLONO §8 UST. 1 I 2 , §11, §12 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI I NADANO IM NOWE BRZMIENIA2019-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-05-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleIDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA COMPRESSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW COMPRESSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. UCHWAŁA OBJĘTA AKTEM NOTATRIALNYM Z 21 LUTEGO 2019 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 1240/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCOMPRESSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2019-05-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-05-06 do dziś
3. Numer w rejestrze0000411854 2019-05-06 do dziś
5. Numer REGON3020356772019-05-06 do dziś
6. Numer NIP78118770542019-05-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJA2019-05-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ EDWARD2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-05-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-05-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego288.576,72 ZŁ2019-09-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.450,00 ZŁ2019-05-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-06 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego284.126,72 ZŁ2019-09-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-09-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJA2019-05-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-05-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2019-05-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2019-05-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2019-05-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3699129852019-05-06 do dziś
4. Numer KRS0000726548 2019-05-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3699129852019-05-06 do dziś
4. Numer KRS0000726548 2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCZAJA2019-09-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2019-09-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2019-05-06 do dziś
246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2019-05-06 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-06 do dziś
447 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2019-05-06 do dziś
573 1 REKLAMA2019-05-06 do dziś
693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.10.2019 okres OD 01.01.2019 DO 05.05.20192019-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 05.05.20192019-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów