Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-06-26
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/22881/19/961]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASYGNATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚLĘŻNA nr domu 155 nr lokalu 2U kod pocztowy 53-110 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.ASYGNATA.COM2019-05-06 do dziś
4. Adres strony internetowejASYGNATA@ASYGNATA.COM2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.02.2019 R., NOTARIUSZ NATALIA GROSZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚLĘŻNA 185/S2, REP. A NR 1052/2019.2019-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2019-05-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 25.02.2019 R. - OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU - AKT NOTARIALNY REP. A NR 1048/2019, NOTARIUSZ NATALIA GROSZ.2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASYGNATA BIURO RACHUNKOWE MAŁGORZATA OLCZYK, OSOBA FIZYCZNA2019-05-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-05-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCZYK2019-05-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2019-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCZYK2019-06-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STANISŁAW2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCZYK2019-05-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy195 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2019-05-06 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-05-06 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów