Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-10-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/68265/19/771]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPVS WAREHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106-02-2017R.2017-02-08 do dziś
219.04.2019R., NOTARIUSZ ANDRZEJ GLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1642/2019, DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓLKI ZOSTAŁ UCHYLONY W CAŁOŚCI WPROWADZONO NOWY TEKST UMOWY2019-05-29 do dziś
319.04.2019 R., REP. A NR 1642/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ GLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ UCHYLONY W CAŁOŚCI I WPROWADZONO NOWY TEKST UMOWY 05.09.2019 R., REP. A NR 3218/2019, NOTARIUSZ KAROLINA WOLF, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §6 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 78)2019-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUDNICKA2017-02-08 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2017-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ2019-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUCH2017-02-08 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ARTUR2017-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000,00 ZŁ2019-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2019-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUCH2017-02-08 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ARTUR2017-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-10-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-02-08 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-02-08 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-02-08 do dziś
461 TELEKOMUNIKACJA2017-02-08 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-02-08 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-02-08 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-02-08 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2017-02-08 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2017-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2018 okres OD 08.02.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.02.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów