PSM METALLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000658900
Numer REGON: 160359961
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-05-14
Sygnatura akt[RDF/112327/19/276]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 160359961 NIP 99104771812017-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPSM METALLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina TARNÓW OPOLSKI miejscowość KĄTY OPOLSKIE2017-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KĄTY OPOLSKIE ulica UL. LEŚNA nr domu 4 kod pocztowy 46-050 poczta TARNÓW OPOLSKI kraj POLSKA 2017-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.01.2017R. NR REP. A-239/2017, NOTARIUSZ RENATA PALEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU2017-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PSM METALLBAU SP. Z O.O., PIOTR, SEBASTIAN I MARCIN JASZKOWIC S.C. W SPÓŁKĘ PSM METALLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, W DNIU 10.01.2017 ROKU NA PODSTAWIE UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ PALEJ W KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU REP A 235/2017.2017-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPSM METALLBAU SP. Z O.O., PIOTR, SEBASTIAN I MARCIN JASZKOWIEC S.C.2017-03-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-02-01 do dziś
5. Numer REGON1603599612017-02-01 do dziś
6. Numer NIP99104771812017-02-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZKOWIC2017-02-01 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2017-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2017-02-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.500,00 ZŁ2017-02-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7.500,00 ZŁ2017-02-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZKOWIC2017-02-01 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN PAWEŁ2017-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2017-02-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.500,00 ZŁ2017-02-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7.500,00 ZŁ2017-02-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZKOWIC2017-02-01 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2017-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2017-02-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.500,00 ZŁ2017-02-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7.500,00 ZŁ2017-02-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSM METALLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3662880322017-02-01 do dziś
4. Numer KRS0000657443 2017-02-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI, KTÓREGO REPREZENTUJĄ SAMODZIELNIE: PIOTR JASZKOWIC, SEBASTIAN JASZKOWIC, MARCIN JASZKOWIC2017-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSM METALLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3662880322017-02-01 do dziś
4. Numer KRS0000657443 2017-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2017-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2017-02-01 do dziś
225 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2017-02-01 do dziś
325 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-02-01 do dziś
425 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2017-02-01 do dziś
528 3 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2017-02-01 do dziś
628 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2017-02-01 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-02-01 do dziś
871 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-02-01 do dziś
971 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.02.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.02.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów