N.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-08-14 godz. 17:37:35
Numer KRS: 0000622646
Numer REGON: 364693923
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-11-25
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/37004/19/150]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaN.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 29 kod pocztowy 50-078 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-11-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKRZYNAWA@GMAIL.COM2016-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.06.2016 R.2016-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWALANIEC2016-06-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FRANCISZEK2016-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 (TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2017-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWALANIEC2016-06-10 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2016-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 (TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2017-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2016-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWALANIEC2016-06-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FRANCISZEK2016-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-06-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWALANIEC2016-06-10 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2016-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-06-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-06-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-06-10 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-06-10 do dziś
393 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-06-10 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-06-10 do dziś
532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2016-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.01.2018 okres OD 10.06.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
2data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
3data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.06.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.06.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów