POLGRYS KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000512408
Numer REGON: 181118008
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-10-08
Sygnatura akt[RDF/178477/19/314]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOLGRYS KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2014-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica DOMINIKAŃSKA nr domu 25 kod pocztowy 35-041 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2014-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 05.02.2014 R. NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA BOHDAN ROJOWSKI, BOGDAN CZERWONKA SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE UL. ZAMKOWA 9, REP. A NR 1065/20142014-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFERENC2014-06-05 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW WŁADYSŁAW2014-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2014-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2014-06-05 do dziś
2. ImionaVIOLETTA2014-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2014-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2014-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFERENC2014-06-05 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW WŁADYSŁAW2014-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2014-06-05 do dziś
2. ImionaVIOLETTA2014-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWÓJTOWICZ2014-06-05 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2014-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2014-06-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2014-06-05 do dziś
208 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-06-05 do dziś
309 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-06-05 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-06-05 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2014-06-05 do dziś
642 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2014-06-05 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2014-06-05 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-06-05 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-06-05 do dziś
1008 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2016-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.10.2015 okres OD 05.02.2014 DO 31.12.20142016-02-12 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
3data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
4data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
5data złożenia 08.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.02.2014 DO 31.12.20142016-02-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.02.2014 DO 31.12.20142016-02-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów