„NA RONDZIE” DOROTA STRZEŻYK, ROMAN STRZEŻYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-08-14 godz. 17:37:35
Numer KRS: 0000490656
Numer REGON: 243440357
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-06-02
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/6171/20/177]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„NA RONDZIE” DOROTA STRZEŻYK, ROMAN STRZEŻYK SPÓŁKA JAWNA2013-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ŻORY gmina M. ŻORY miejscowość ŻORY2013-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻORY ulica ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 3 C kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA 2013-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.11.2013 R.2013-12-12 do dziś
220.04.2020 R. - ZMIANA: §5, §8 UMOWY SPÓŁKI2020-06-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZEŻYK2013-12-12 do dziś
2. ImionaROMAN FRANCISZEK2013-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-12-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-12-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZEŻYK2013-12-12 do dziś
2. ImionaDOROTA2013-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-12-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-12-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY WSPÓLNIK.2013-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZEŻYK2013-12-12 do dziś
2. ImionaROMAN FRANCISZEK2013-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZEŻYK2013-12-12 do dziś
2. ImionaDOROTA2013-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-12-12 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2013-12-12 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2013-12-12 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2013-12-12 do dziś
586 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2020-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.04.2014 okres OD 07.11.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
2data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
3data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
4data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
5data złożenia 11.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
6data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
7data złożenia 14.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.11.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów