Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-07-03
Sygnatura akt[RDF/139799/19/98]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCONEXIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2010-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica WYPLERA nr domu 7 H nr lokalu 4 kod pocztowy 40-860 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2010-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki13.07.2009 R., NOTARIUSZ JACEK TURSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REPERTORIUM A NR 893/2009.2010-01-29 do dziś
2UCHWAŁA NUMER 1/2010 Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 5434/2010, NOTARIUSZ WOJCIECH KURZEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 28/1, -ZMIENIONO § 1 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2011-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBOJANSKI2010-01-29 do dziś
2. ImionaJOSEF STEFAN2010-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.500,00 ZŁ2010-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBOJANSKI2010-01-29 do dziś
2. ImionaDENIS MARKUS2010-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WSYOKOŚCI 7.500,00 ZŁ2010-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK2017-10-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KRZYSZTOF2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLUBOJANSKI2011-08-11 do dziś
2. ImionaJOSEF STEFAN2011-08-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA (SAMOISTNA)2011-08-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2010-01-29 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-29 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-01-29 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-01-29 do dziś
543 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-01-29 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-01-29 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-01-29 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-01-29 do dziś
943 31 Z TYNKOWANIE2010-01-29 do dziś
1043 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-01-29 do dziś
1143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-01-29 do dziś
1226 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2010-01-29 do dziś
1343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-01-29 do dziś
1443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-01-29 do dziś
1543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-01-29 do dziś
1643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-29 do dziś
1746 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-01-29 do dziś
1846 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-01-29 do dziś
1946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-01-29 do dziś
2046 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-01-29 do dziś
2146 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2010-01-29 do dziś
2246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-01-29 do dziś
2326 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2010-01-29 do dziś
2446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-01-29 do dziś
2547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-29 do dziś
2647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-29 do dziś
2768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-29 do dziś
2868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-29 do dziś
2970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-01-29 do dziś
3070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-01-29 do dziś
3170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-29 do dziś
3271 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2010-01-29 do dziś
3371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-01-29 do dziś
3426 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2010-01-29 do dziś
3572 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2010-01-29 do dziś
3672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-01-29 do dziś
3774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-29 do dziś
3877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-01-29 do dziś
3977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-01-29 do dziś
4077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-29 do dziś
4181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-01-29 do dziś
4281 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-01-29 do dziś
4381 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-01-29 do dziś
4486 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2010-01-29 do dziś
4528 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-29 do dziś
4686 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2010-01-29 do dziś
4786 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2010-01-29 do dziś
4886 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2010-01-29 do dziś
4986 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2010-01-29 do dziś
5086 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2010-01-29 do dziś
5186 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2010-01-29 do dziś
5286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-29 do dziś
5333 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-01-29 do dziś
5432 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2010-01-29 do dziś
5532 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-29 do dziś
5641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.04.2011 okres 29.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
2data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
3data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
4data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
5data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
6data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
7data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
8data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów