„SOWIŃSKIEGO PARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-07-10 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000305887
Numer REGON: 141429722
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2019-11-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/75100/19/533]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„SOWIŃSKIEGO PARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-05-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ROZBRAT nr domu 44a nr lokalu 310 kod pocztowy 00-419 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.04.2008 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JANUSZEM GÓRALEM W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. OSTROBRAMSKIEJ 101 A, REPERTORIUM A NR 2062/20082008-05-14 do dziś
229.04.2015 R., REP. A NR 1597/2015, NOTARIUSZ ADAM BANASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO: §12A, §13 UST.3,4, ZMIANA: §12 UST.2, §17, §182015-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-05-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALNET HOLDING LIMITED2014-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.00.000,00 ZŁ2017-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7001000,00 ZŁ2008-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport17000000,00 ZŁ2008-05-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRISTOPHER2010-09-23 do dziś
2. ImionaDEREK ALEXANDER2010-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-05-14 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-05-14 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-05-14 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-05-14 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2008-05-14 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2008-05-14 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-05-14 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-05-14 do dziś
970 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-05-14 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-25 do dziś
2data złożenia 30.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-02 do dziś
3data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
4data złożenia 08.08.2013 okres 01.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-09-13 do dziś
5data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
6data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
7data złożenia 09.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-02 do dziś
8data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
9data złożenia 02.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-26 do dziś
10data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-03-25 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-06-02 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
401.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-09-13 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-02 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-26 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-03-25 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-06-02 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
401.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-09-13 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-02 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-26 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-08-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE POLEGA NA PRZENIESIENIU CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI FURNIRA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE KRS 0000695326 („SPÓŁKA PRZEJMOWANA”) NA SPÓŁKĘ SOWIŃSKIEGO PARK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE KRS 0000305887 („SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”), BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z UWAGI NA POSIADANIE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM I TYLE SAMO GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. PODSTAWĘ POŁĄCZENIA STANOWI UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 11.07.2018 R. (REP A. 2714/2018) ORAZ UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 11.07.2018 R. (REP A. 2710/2018).2018-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów