„NEK” DYGAS, WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-07-08 godz. 11:08:06
Numer KRS: 0000090383
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-05-29
Sygnatura akt[RDF/116460/19/933]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP4704882402002-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„NEK” DYGAS, WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA2016-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina RZGÓW miejscowość RZGÓW2016-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość RZGÓW ulica UL. KRÓTKA nr domu 2 kod pocztowy 95-030 poczta RZGÓW kraj POLSKA 2016-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.12.2001 R., ANEKSEM NR 1 Z DNIA 01.02.2002 R. ZMIENIONO PAR. 6 I PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI.2002-02-13 do dziś
226.04.2004 R. -ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2004-06-21 do dziś
3ANEKSEM NR 5 Z DNIA 22.03.2006 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2006-03-28 do dziś
412.02.2016R.-ZMIENIONO WSTĘP UMOWY (OZNACZENIE STRON), 15.02.2016R.-ZMIENIONO §§ 2,3,6 UMOWY.2016-03-14 do dziś
501.01.2019 WPROWADZONO ZMIANY: - KOMPARYCJA UMOWY; - § 5; - § 8; - § 12; - § 15; - § 16.2019-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2002-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„NEK” KRZYSZTOF DYGAS, STANISŁAW WOŹNIAK SPÓŁKA CYWILNA2002-02-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-13 do dziś
5. Numer REGON4704882402002-02-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEK WD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3818179642019-03-26 do dziś
4. Numer KRS0000752667 2019-03-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYGAS2002-02-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-13 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2002-02-13 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-13 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2002-02-13 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYGAS2002-02-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEK WD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3818179642019-03-26 do dziś
4. Numer KRS0000752667 2019-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2016-03-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-03-14 do dziś
213 20 A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH2016-03-14 do dziś
313 20 C PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2016-03-14 do dziś
413 20 D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN2016-03-14 do dziś
513 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2016-03-14 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-03-14 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.05.2008 okres 2007 ROK2008-05-20 do dziś
2data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
3data złożenia 02.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
4data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-20 do dziś
5data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-05-20 do dziś
201.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów