„APATHEIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000083886
Numer REGON: 634229803
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-04-09
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/43425/17/314]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP6342298032006-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EPIMELEION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-08 do dziś
„APATHEIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-01-25 do dziś
2. Adresulica ZA BRAMKĄ nr domu 5A nr lokalu 2 miejscowość POZNAŃ kod pocztowy 61 -842 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2002-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 -05 -2001 R. NOTARIUSZ KAROLINA HYJEK -MARCHEL KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3 REPERTORIUM 6.726/20012002-01-25 do dziś
220.03.2015 R., REP. A NR 1420/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY PAMIĄTKOWEJ 2/6 ZMIANA § 1, WYKREŚLENIE § 16, ZMIANA NUMERACJI KOLEJNYCH PARAGRAFÓW W TEN SPOSÓB, ŻE DOTYCHCZASOWY § 17 UMOWY SPÓŁKI BĘDZIE § 16. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓDZKI2002-01-25 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 90 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI -ŁĄCZNEJ 45.000,00 ZŁ2002-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIK2002-01-25 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI -ŁĄCZNEJ 5.000,00 ZŁ2002-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZEK2015-05-28 do dziś
2. ImionaDOROTA MAŁGORZATA2015-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoĆWIK2002-01-25 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2002-01-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA2002-01-25 do dziś
252 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2002-01-25 do dziś
351 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-25 do dziś
422 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2002-01-25 do dziś
522 12 Z WYDAWANIE GAZET2002-01-25 do dziś
622 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2002-01-25 do dziś
722 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-01-25 do dziś
874 40 Z REKLAMA2002-01-25 do dziś
985 11 Z SZPITALNICTWO2002-01-25 do dziś
1085 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2002-01-25 do dziś
1173 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI2002-01-25 do dziś
1273 20 C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE FILOZOFII, RELIGIOZNAWSTWA I TEOLOGII2002-01-25 do dziś
1380 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-01-25 do dziś
1424 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-01-25 do dziś
1551 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-01-25 do dziś
1652 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.12.2010 okres 2009 R.2010-12-17 do dziś
2data złożenia 05.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-27 do dziś
3data złożenia 02.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
4data złożenia 22.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 R.2010-12-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 R.2010-12-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów