Regulamin newslettera
§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

  • Usługodawca – Aleksander Buczek prowadzący działalność gospodarczą pn.: FinTech Aleksander Buczek, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 8992647363, REGON 369950678, adres: ul. Inżynierska 45/8, 53-228 Wrocław;
  • Newsletter – usługa świadczona nieodpłatnie przez Usługodawcę, polegająca na przesyłaniu informacji o Usługodawcy i jego produktach oraz usługach o charakterze marketingowym, dotyczących w szczególności informacji o ofertach, promocjach i nowościach;
  • Usługobiorca – każda osoba korzystająca z Newslettera;
  • Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Newslettera.

§ 2. NEWSLETTER

1. Usługobiorca korzysta z Newslettera dobrowolnie i nieodpłatnie.

2. Dla skorzystania z Newslettera niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (email).

3. Usługodawca wysyła Usługobiorcy wiadomości email w ramach usługi Newslettera na adres email podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera, po zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji Regulaminu poprzez zakreślenie właściwego okienka oraz po wyrażeniu zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera w każdym czasie, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, wysyłając wiadomość na adres: administracja@wyszukiwarkakrs.pl.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

6. Wszelkie reklamy i informacje zamieszczone w Newsletterze nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 3. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Newslettera należy kierować na adres: reklamacje@wyszukiwarkakrs.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby składającej reklamację, określenie przedmiotu reklamacji oraz żądanie osoby składającej reklamację.

3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano reklamację lub w inny sposób uzgodniony z Usługobiorcą.

§ 4. DANE OSOBOWE

1. Usługodawca przestrzega zasad ochrony danych osób fizycznych pozyskanych w związku ze świadczeniem Newslettera, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04, dalej jako „RODO”.

2. Administratorem danych osobowych Usługobiorców (imię i nazwisko, adres email), wykorzystywanych w ramach Newslettera, jest Usługodawca.

3. Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe Usługobiorców wyłącznie w celu:

  • marketingu produktów i usług Usługodawcy, w tym do przesyłania Newslettera na rzecz Usługobiorcy, na podstawie zgody Usługobiorcy (podstawa prawa: art. 6, ust. 1 lit. a) RODO);
  • rozpatrywania reklamacji, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6, ust. 1 lit. f) RODO).

4. Usługodawca może udostępniać dane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazane poza teren Unii Europejskiej/EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. mogą być przekazane do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google) z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Google takich m.in. Google Analytics. Administrator informuje, że w przypadku przesyłania danych z EOG do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, Google przestrzega przepisów prawa zapewniających analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej. Zgodnie ze złożonym przez Google oświadczeniem dotyczącym Tarczy Prywatności Google przestrzega zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. Firma Google ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadach tzw. dalszego przekazywania danych w celu ich zewnętrznego przetwarzania w imieniu firmy Google, zgodnie z treścią sekcji „Informacje udostępniane przez Google”. Aby uzyskać więcej informacji o programie Tarcza Prywatności i zapoznać się z oświadczeniem firmy Google, wejdź na stronę programu Tarcza Prywatności. Google zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia Danych Osobowych klientów za pomocom wzorcowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez Google wzorcowych klauzul umownych można znaleźć na stronie https://privacy.google.com/businesses/.

6. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody (tj. wypisania się z Newslettera) oraz przez okres niezbędny do zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy (w przypadku rozpatrywania reklamacji).

7. Usługobiorcom przysługują na zasadach RODO:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania lub przenoszenia;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej skargę narusza przepisy RODO;
  • prawo zgłoszenia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej sprzeciw oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie lub usunięcia jej danych osobowych. Powyższe uprawnienia mogą być jednak ograniczone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Usługobiorca ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia w/w zgody należy wysłać wiadomość na adres: administracja@wyszukiwarkakrs.pl.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do otrzymywania Newslettera.

10. Dane osobowe Usługobiorców nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w przypadkach wprowadzenia nowych funkcjonalności Newslettera i jego modernizacji lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie Newslettera przez Usługodawcę.

2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres email Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że je akceptuje.

4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmienione warunki Regulaminu, Usługobiorca może zrezygnować z Newslettera, poprzez wysłanie informacji w tym zakresie na adres: administracja@wyszukiwarkakrs.pl. W przypadku braku rezygnacji uznaje się, iż Usługobiorca zaakceptował zmiany Regulaminu.