Informacja prawna

Wrocław, dnia 23 marca 2020 r.

Informacja prawna
w sprawie legalności przetwarzania danych osobowych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego przez Aleksandra Buczek, prowadzącego działalność gospodarczą FinTech Aleksander Buczek

Opracowana przez:
Kancelaria Prawna Jabłońska Morawski spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu

1. Podstawa prawna

1.1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

1.2. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej „PUODO”), tj. decyzja z dnia 30.01.2019r., sygn. ZSPU.440.574.2018 oraz decyzja z dnia 17.05.2019r., sygn. ZSPU.440.705.2018, potwierdzają, że przetwarzanie przez podmioty powielające dane z Krajowego Rejestru Sądowego czy Monitora Sądowego i Gospodarczego publicznie dostępnych danych osobowych osób pełniących określone funkcje w podmiotach podlegających wpisowi do Rejestru, jest dozwolone i znajduje oparcie w 6 ust. 1 lit f) RODO. Powielanie danych osobowych dotyczy również celów komercyjnych.

2. Analiza i wnioski

2.1. W decyzjach PUODO, o których mowa w pkt 1.2 powyżej, zostało wskazane, iż cele i zadania przetwarzającego mają bez wątpienia prawne usprawiedliwiony charakter, w tym m.in. są przetwarzane w celu ich udostępnienia w serwisach internetowych prowadzonych przez administratora dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego.

2.2. Należy jednak zauważyć, iż decyzje PUODO, o których mowa w pkt 1.2 powyżej, nie mają charakter precedensu, stanowią jedynie rodzaj wytycznych i umożliwiają przewidywanie działań PUODO, natomiast nie tworzą one sposobu jednoznacznego i ostatecznego rozpatrywania podobnych spraw w przyszłości.

2.3. Analiza dotychczas wydanych rozstrzygnięć PUODO daje podstawy do przyjęcia, że dozwolone jest pobieranie przez Aleksandra Buczek prowadzącego działalność gospodarczą Fintech Aleksander Buczek danych ze źródeł publicznie dostępnych, w tym Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz powielanie ich, również na użytek komercyjny.

2.4. Na marginesie należy wskazać, że możliwość przetwarzania danych osobowych nie dotyczy jednak danych pozyskiwanych z CEIDG, albowiem w takim przypadku przetwarzający dysponuje znacznie szerszym zakresem danych osobowych, w tym adresami korespondencyjnymi osób fizycznych i numerami telefonów. Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazuje na odmienną sytuację osób będących udziałowcami lub członkami organów spółek i innych osób prawnych, których dane są przetwarzane. W rejestrach publicznych (w szczególności w Rejestrach KRS) brak jest bowiem danych teleadresowych tych osób, w związku z czym przetwarzający musiałby poszukiwać tych danych w innych źródłach, co już mogłoby stanowić dla przetwarzającego „niewspółmiernie duży wysiłek”. W sytuacji, gdy podmiot dysponuje adresami korespondencyjnymi i numerami telefonów, może spełnić obowiązek informacyjny wobec osób, których dane przetwarza (decyzja PUODO z dnia 15 marca 2019r., sygn. ZSPR.421.3.2018, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. II SA/Wa 1030/19).


Opracowała:
Katarzyna Polnik – radca prawny