Poz 1289514. A K NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0001064054) . SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2023.
[GL.X NS-REJ.KRS/15514/23/803]

W dniu 16.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod którą spółka działaA K NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PIEKARY ŚLĄSKIE gmina PIEKARY ŚLĄSKIE miejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE
2. Adresmiejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE ulica UL. SŁONECZNA nr domu 26 kod pocztowy 41-943 poczta PIEKARY ŚLĄSKIE kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznejALEKSANDER@KEPSKI.PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki12.10.2023 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPSKI
2. ImionaALEKSANDER KAZIMIERZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPSKI
2. ImionaALEKSANDER KAZIMIERZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH