Poz 1101118. A PROJECT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. (0000997913) . SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.10.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46676/22/721]

W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejPROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
3. Firma, pod którą spółka działaA PROJECT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 11.

Brak numeru i nazwy polaNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina KONSTANCIN-JEZIORNA miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA
2. Adresmiejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA ulica UL. WILANOWSKA nr domu 1 nr lokalu 10 kod pocztowy 05-520 poczta KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznejAVIACOM@PROTONMAIL.COM
4. Adres strony internetowejWWW.AVIACOM.PL

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14.10.2022

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokryty100000
Brak numeru i nazwy polaNIE

Rubryka 9. Emisje akcji

1

1. Nie dotyczyA
2. Nie dotyczy100000
3. Nie dotyczyAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuRADA DYREKTORÓW
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY DYREKTOR SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROSS
2. ImionaRADOSŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ